SYSTEMY DETEKCJI GAZU


 

Nasza firma zajmuje się okresowymi przeglądami oraz naprawami systemów detekcji gazu, takich producentów jak: Gazex, Pro-Service, Exgaz, Alkaster.

Systemy detekcji gazu przeznaczone są do ciągłej kontroli obecności gazu ziemnego, propan-butanu, tlenku węgla, wodoru lub innych gazów. Montujemy je w obiektach mieszkalnych, przemysłowych i pomocniczych zagrożonych emisją tych gazów. Detektory dokonują ciągłego pomiaru stężenia gazów w otaczającym powietrzu. Z chwilą przekroczenia określonej wartości stężenia gazu, wynoszącej zazwyczaj 10-15% dolnej granicy wybuchowości, zostaje włączona optyczna sygnalizacja detektora. Pop przekroczeniu wartości 30%, górnej granicy wybuchowości, zostaje włączona akustyczna sygnalizacja alarmowa oraz zostają włączone styki do sterowania elektrozaworami i wentylatorami.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. nakazuje stosowanie urządzeń sygnalizacyjno-odcinających we wszystkich pomieszczeniach, w których sumaryczna moc grzewcza urządzeń gazowych przekracza 60 kW. Urządzenie sygnalizacyjno-odcinające to system detekcji gazu sprzężony z zaworem odcinającym.